Contact info

054 55 71 10 Ballingsweg 25, 9620 Zottegem

Sales terms

VERKOOPSVOORWAARDEN


Art. 1
Door het overmaken van een bestelling bevestigt en aanvaardt de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden als enig geldende in al zijn transacties met onze vennootschap.


Art. 2
Door het tekenen van de leveringsbon, verklaart de koper uitdrukkelijk de goederen in goede staat ontvangen te hebben. Klachten betreffende de geleverde goederen dienen ons binnen de acht dagen na levering per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden. Onzichtbare gebreken dienen ons uiterlijk drie dagen na het ontdekken ervan per aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Indien de geleverde goederen een gebrek mochten vertonen dat zijn oorzaak vindt in materiaal- of constructiefouten, verbindt BV EURO-LUCE zich tot de kostenloze omruiling van de beschadigde goederen.


Art. 3
Onze facturen zijn contant betaalbaar. Op de bedragen die niet op vervaldag zijn betaald, worden verwijlinteresten aangerekend van 7 % van ons factuurbedrag per begonnen maand. De interesten zijn vanaf de vervaldag verschuldigd zonder ingebrekestelling. Bij wanbetaling door nalatigheid of slechte wil wordt na ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 7 % met een minimum van 124,00 € en een maximum van 1.859,00 €, ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek blijft ten gunste van de schuldenaar van toepassing.


Art.4
De koper verklaart uitdrukkelijk dat de geleverde goederen eigendom blijven van de BV EURO-LUCE zolang deze niet betaald zijn. De koper is verantwoordelijk voor de goede bewaring van de goederen en hij draagt het volledige risico van de zaak, zelfs bij het tenietgaan van het voorwerp door toeval of overmacht.


Art. 5
Bij annuleren van een bestelorder door de koper is de koper aan de BV EURO-LUCE een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 % der waarde van het order onverkort het recht voor de BV EURO-LUCE meerdere schade te verhalen mits het bewijs ervan te leveren.


Art.6
Voor alle geschillen is de rechtbank van het gerechtsgebied Oudenaarde bevoegd.

Art.7
Alleen huidige verkoopsvoorwaarden zijn bindend tussen partijen en er mag slechts van worden afgeweken door bijzondere schriftelijke overeenkomst.


Art.8
De leveringen in België worden franco geleverd bij aankoop van minimum 500,00 €; leveringen buiten België zijn franco vanaf 1.000,00 €, muv lengtes vanaf 2m. Voor lengtes vanaf 2m zullen de transportkosten steeds aangerekend worden. De goederen worden verzonden op risico en voor rekening van de bestemmeling. (Acht dagen na levering worden er geen klachten meer aanvaard.)


Art.9
Euro-Luce is toegetreden tot RECUPEL en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage. De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten te dragen van ophaling en verwerking van de professionele apparaten die zullen afgedankt en vervangen worden.

Art.10
Euro-Luce garandeert dat de geleverde goederen correct werden geproduceerd, met als voorwaarde dat de aansprakelijkheid enkel de verplichting tot vervanging omvat zonder kosten voor de koper – van de goederen of vervangstukken waarvan Euro-Luce erkent dat ze foutief werden geproduceerd, dit alles exclusief enige andere mogelijkheid tot vergoeding en op voorwaarde dat de koper aan al zijn verplichtingen tegenover Euro-Luce heeft voldaan en Euro-Luce binnen de 8 dagen na het defect zich heeft voorgedaan, hiervan op de hoogte werd gesteld.

De koper erkent dat deze garantie geldt voor de opgegeven garantieperiode zoals bij elk product in de cataloog vermeld. De verkoper is overeenkomstig deze garantie niet aansprakelijk indien zich enig defect voordoet als gevolg van slijtage van de onderdelen, als gevolg van opzettelijke beschadiging door of nalatigheid vanwege de koper of als gevolg van schade te wijten aan ongepast gebruik door de operator, indien de koper de instructies in de technische documentatie, die werd meegeleverd door de verkoper niet heeft gevolgd, indien de koper materiële wijzigingen heeft aangebracht zonder toestemming van de verkoper.

Om de garantie te kunnen genieten moet de koper eventuele defecten binnen de hierboven vastgestelde termijn aan de verkoper meedelen, daarbij dient hij de aard van het defect te vermelden, alsook alle verdere relevante informatie.

Afmetingen vermeld in deze catalogus en op onze website zijn louter informatief en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.

Prijzen zonder BTW, zonder recupel (05.02, 05.03 & 05.50), onder voorbehoud van drukfouten. Prijswijzigingen kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Enkel onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE


Art. 1
En nous transmettant une commande, l’acheteur déclare et accepte nos conditions générales de vente comme étant les seules valables dans toutes ses transactions avec notre société.


Art. 2
En signant le bon de livraison, l’acheteur déclare explicitement avoir reçu les marchandises en bon état. Toute réclamation concernant les marchandises livrées, doit nous être confirmée par courrier recommandé dans un délai de 8 jours compté à partir de la date de livraison. Tout défaut caché doit nous être signalé par courrier recommandé dans un délai de 3 jours après la découverte du défaut. En cas de défauts dus à des fautes de construction ou de matériel, EURO-LUCE SP s’engage à remplacer les marchandises endommagées. L’acheteur accepte explicitement que dans ce cas aucune indemnité supplémentaire ne sera due.


Art. 3
Nos factures sont payables au comptant. Des intérêts de retard au taux de 7 % du montant de la facture par mois seront dus à partir de la date d’échéance sur les factures impayées à leur échéance, sans mise en demeure. En cas de non-paiement par oubli ou mauvaise volonté, le solde dû sera augmenté après la mise en demeure de 7%, avec un minimum de 124,00 € et un maximum de 1.859,00 €, à titre d’indemnisation forfaitaire. L’article 1244 du Code Civil reste valable en faveur de l’acheteur.


Art. 4
L’acheteur déclare explicitement que les marchandises livrées reste la propriété de EURO-LUCE SP tant qu’elles ne sont pas payées. L’acheteur est tenu à garder les marchandises en bon état. Tout risque de perte ou de dégâts, même de force majeure, est à charge de l’acheteur.


Art. 5
Lors de l’annulation d’une commande par l’acheteur, une indemnisation forfaitaire de 30% de la valeur de la commande est due par l’acheteur à EURO-LUCE SP. EURO-LUCE SP garde toutefois le droit de demander à l’acheteur une indemnisation plus importante lorsqu’il en présente la preuve.


Art. 6
Tous litiges ressortent de la compétence des Tribunaux de Oudenaarde.


Art. 7
Seules les présentes conditions de vente sont d’application entre les parties, sauf dérogations écrites expressément acceptées par EURO-LUCE SP.


Art. 8
Les livraisons en Belgique sont franco pour une commande minimum de 500,00 €; livraison hors la Belgique sont franco pour une commande minimum de 1.000,00 €, pour des longueur jusqu’à 2m. Pour des paquets à partir de2m, les frais de transport seront facturés (franco et non franco). Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. (Huit jours après la livraison, les réclamations ne sont plus recevables.)

Art. 9
Euro-Luce est membre de RECUPEL et paie une cotisation administrative. Le client supporte les coûts de la collection et du recyclage.

Art.10
Euro-Luce garantit que les marchandises livrées sont fabriquées correctement. Notre responsabilité se lemite donc uniquement à l’obligation de remplacer, sans frais pour l’acheteur, les marchandises ou pièces détachées auxquelles nous reconnaissons un défaut de fabrication, à l’exception de toute autre possiblilité de compensation, et à condition que l’acheteur ait rempli toutes ses obligations à notre attention et que nous ayons été informés du défaut dans les plus brefs délais.

L’acheteur convient que la présente garantie est valable selon la garantie indiquée pour chaque produit dans la catalogue. Cette garantie n’engage pas la responsabilité de Euro-Luce lorsque le défaut, quel qu’il soit, concerne les pièces soumises à l’usure, résulte des négligences délibérées de la part de l’acheteur a apporté une modification physique à l’équipement sans l’autorisation d’Euro-Luce (à l’exception de toute modification des marchandises faite par Euro-Luce)

Afin de bénéficier de cette garantie, l’acheteur tient à informer Euro-Luce de tout défaut dans les délais précisés ci-dessus et de spécifier la nature du défaut ainsi que toutes autres informations valables.

Les mesures reprises dans ce catalogue et sur notre site web sont uniquement informatives et peuvent être modifiées sans préavis préalable.

Prix sans TVA, sans recupel (05.02, 05.03 & 05.50), sous réserve de fautes d’impression et de modification, à tout moment et sans préavis préalable. Nos conditions de vente sont d’application.